Przejdź na stronę producenta burkietowicz.pl

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego

Sklep internetowy działający pod adresem www.wiazary.pl prowadzony jest przez GRUPA BURKIETOWICZ Sp. k. z siedzibą w Odolanowie, przy ul. Kaliskiej 47, 63-430 Odolanów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986069, NIP: 6222464097, REGON: 2515440330, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@burkietowicz.pl,

– korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 2. KLIENT – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, względnie osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej.
 3. PARTNER – Klient posiadający indywidualne warunki cenowe i uprawnienia przyznane mu na podstawie osobnej umowy zawartej ze Sklepem, partner posiada status przedsiębiorcy, a jego przyjęcie zależy od weryfikacji Sprzedawcy.
 4. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem wiązary.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Każdy Partner dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
 2. a) podłączenie do Internetu,
 3. b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
 4. c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
 5. d) włączona obsługa Cookies i Java Script
 6. e) program do odczytu plików formatu PDF.

 

 1. W razie korzystania przez Partnera ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 • 3 REJESTRACJA KLIENTA B2B
 1. Aby uzyskać możliwość dokonywania zakupów w Sklepie jako Partner, tj. uzyskać indywidualne warunki zakupowe, należy dokonywać Zamówień w opcji zalogowania do indywidualnego Konta Partnera.
 2. Klient przez stronę Sklepu w sekcji Strefy Partnera zgłasza chęć zostania Partnerem, uzupełniając formularz. Kolejno Sprzedawca ma 7 dni na weryfikację danych Partnera, może przy tym zażądać dodatkowych dokumentów dot. działalności. Sprzedawca może odmówić rejestracji Konta Partnera z uwagi na rodzaj działalności, brak rękojmi dobrego działania lub z innych uzasadnionych interesem Sklepu powodów.
 3. Po pozytywnej weryfikacji Partnera, Sklep zakłada mu Konto Partnera.
 4. Po zalogowaniu się do Konta Partnera, Partner ten będzie widział odzwierciedlone indywidualne warunki sprzedaży ustalone na podstawie umowy ze Sklepem, tj. min. ceny, warunki dostawy i płatności. Warunki te są ustalane odrębnie w drodze negocjacji, w tym korespondencji e-mail.
 5. W celu usunięcia Konta Partnera ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@burkietowicz.pl z podaniem danych identyfikujących Partnera aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Partnera. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 • 4 PRAWA PARTNERA

Każde Konto Partnera, oprócz podstawowych właściwości wynikających z ogólnego regulaminu Sklepu: …………………………… /hiperlink/oraz niezależnie od indywidualnie przyznanych warunków składania Zamówień pozwala dodatkowo na:

 1. a) otrzymanie dostępu do płatności odroczonych, po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji przez Sklep oraz w oparciu o dotychczasową historię transakcji,
 2. b) korzystania przez Partnera z programu lojalnościowego za dokonywane zakupy w opcji Konta Partnera polegającego na naliczaniu w systemie kwot w rozliczeniu rocznym w wysokości 2% lub 4% od wartości sprzedanych Klientowi towarów, materiałów i produktów z asortymentu Sklepu (2% w przypadku dokonania w danym roku transakcji na ponad 50.000,00 zł; 4% w przypadku dokonania w danym roku transakcji na ponad 100.000,00 zł),
 3. c) otrzymanie przez Partnera dodatkowego rabatu w wysokości 2% na zakup towarów, materiałów i produktów z asortymentu Sklepu, dokonywanych w opcji Konta Partnera, w sytuacji gdy dane jednostkowe Zamówienie przekroczy swoją wartością kwotę 25.000,00 zł.
 • 5 ZAMÓWIENIA
 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Partner, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Partner informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy (w tym o wariantach dedykowanych Partnerom).
 3. Dalszy proces składania Zamówienia jest identyczny jak w przypadku pozostałych Klientów, o czym mowa w regulaminie Sklepu: ……………. /hiperlink/.
 • 6 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierają podatku VAT i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie (produkt wielogabarytowy):
 3. odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem,
 4. za pośrednictwem transportu własnego Sklepu.

Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
 2. Przelew tradycyjny,

 

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

 1. Płatność odroczona po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości ze Sklepem (i po uzyskaniu dostępu do takich płatności w ramach konta Partnera, w sposób opisany powyżej w Regulaminie).

 

 1. Dalsza część składania Zamówienia jest identyczna jak w przypadku pozostałych Klientów, o czym mowa w regulaminie Sklepu: ……………. /hiperlink/.

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: https://burkietowicz.pl/reklamacje/.
 2. Dalszy proces reklamacji Towaru przez Klienta, jest identyczny jak w przypadku pozostałych Klientów nie będących Partnerami, , o czym mowa w regulaminie Sklepu: ……………. /hiperlink/.
 3. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji Produktu,
 • uszkodzenia będące skutkiem normalnego zużycia Produktu,
 • uszkodzenia będące skutkiem użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Modyfikuje się uprawnienia z rękojmi w ten sposób, że Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionych Towarów oraz oświadczeń dotyczących obniżenia ceny, a jedynie ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego Towaru na nowy w części wadliwej.
 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy z ogólnego Regulaminu Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
0