Przejdź na stronę producenta burkietowicz.pl

Regulamin sklepu internetowego wiazary.pl

Regulamin sklepu internetowego wiazary.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.wiazary.pl prowadzony jest przez GRUPA BURKIETOWICZ Sp. k. z siedzibą w Odolanowie, przy ul. Kaliskiej 47, 63-430 Odolanów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986069, NIP: 6222464097, REGON: 2515440330, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@burkietowicz.pl,
– korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b. KLIENT – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, względnie osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej.
c. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
d. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
e. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wiązary.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
f. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą oraz wyłącznie między podmiotami posiadającymi status przedsiębiorcy. Sklep nie prowadzi sprzedaży skierowanej do konsumentów (to jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub przedsiębiorców mających status konsumenta (to jest do osób fizycznych wpisanych do rejestru CEIDG i dokonujących zakupów w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności).
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.
4. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.
5. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: kontakt@burkietowicz.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i obowiązkowa.
2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), NIP, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Każda rejestracja podlega weryfikacji. W przypadku pozytywnego przejścia weryfikacji, na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym, w ciągu 48 godzin (dni robocze) od złożenia zgłoszenia, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@burkietowicz.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
4. Klient dokonujący zakupu, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
6. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia przed Sklep tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadamia Klienta.
8. Klient ma obowiązek podać dokładne sprawdzić wymiary Produktu. Dostarczenie Produktu zgodnego z błędnie podanymi przez Klienta wymiarami nie stanowi podstawy do reklamacji.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie lub brak zgodności Produktów z projektem danej inwestycji. Obowiązkiem Klienta jest wybór odpowiedniego produktu i podanie właściwych wymiarów podczas składania Zamówienia.
10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ceny oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje zamawiającego o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony zamawiającego – zamówienie uważa się za anulowane.
11. W przypadku dokonania przez klienta płatności przelewem tradycyjnym, warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji Zamówienia jest liczony od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do nałożenia na kupującego kary w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę jeśli transport nie będzie mógł być rozładowany lub czas rozładunku się opóźni z winy Klienta.
13. Sklep dopuszcza możliwość osobistego odbioru Zamówienia, po wcześniejszym umówieniu terminu.
14. Sklep dopuszcza możliwość łączenia Zamówień w ramach pojedynczego transportu, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego połączenia ze Sklepem.
15. Z chwilą wydania przez Sklep Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
16. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytku lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
17. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierają podatku VAT i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.
2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie (produkt wielogabarytowy):
a) odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem,
b) za pośrednictwem transportu własnego Sklepu.
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
a) Przelew tradycyjny,

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

4. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu siedmiu (7) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
5. Termin realizacji i wydania Zamówienia wskazany Klientowi na stronie Sklepu przed dokonaniem Zamówienia jest terminem maksymalnym (nie wlicza się w to czasu transportu). Przy tym w okresie od czerwca do września, z uwagi na zwiększoną ilość Zamówień, Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia realizacji Zamówienia do maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie dokumenty związane z zakupionym Towarem jak m.in. karty techniczne, karty charakterystyki, faktury VAT itd., są na bieżąco przypisywane są do konta Klienta w Sklepie skąd mogą być w każdym momencie pobrane. Na życzenie Klienta, Sklep może przesłać powyższe dokumenty także w formie papierowej za dodatkową opłatą.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Towaru do Klienta ze względu na nieprzygotowane podłoże, brak niezbędnych do rozładunku narzędzi (m.in. dźwig/podnośnik) lub wykwalifikowanego personelu oraz inne czynniki uniemożliwiające wjazd dostawy na teren gdzie Towar ma zostać dostarczony i jej rozładowania. Koszty powrotu i ponownej dostawy obciążają Klienta. Powyższe nie stanowi opóźnienia w wykonaniu zobowiązania po stronie Sklepu i nie stanowi podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie. Dokładny czas dojazdu i rozładunku, a także ewentualna konieczność dostarczenia sprzętu niezbędnego do rozładunku Towaru przez Sklep za dodatkową opłatą (jeśli Klient wyrazi takie zapotrzebowanie), będą ustalane indywidualnie z Klientem po przesłaniu do niego komunikatu drogą e-mail o gotowości Towaru do dostarczenia.
3. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
4. W celu złożenia reklamacji Klient ma obowiązek uprzednio przyjąć dostarczony Towar, chyba że wada dotyczy całości dostarczonego Towaru względnie niezgodności dostarczonego Towaru z umową – w takim przypadku Klient ma prawo Towaru nie przyjąć. W razie nieprzyjęcia Towaru sprzecznie z Regulaminem, Klientowi nie przysługuje prawo reklamacji, a Towar uznaje się za odebrany.
5. Każda reklamacja może być weryfikowana przez Grupę techniczną Sklepu, w tym poprzez oględziny na miejscu.
6. Reklamacji nie podlegają:
• uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji Produktu,
• uszkodzenia będące skutkiem normalnego zużycia Produktu,
• uszkodzenia będące skutkiem użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Sklep zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8. W przypadku, gdy wada jest niewielka lub dotyczy jedynie części Towaru, nie ma konieczności odsyłania go do Sklepu w całości, a jedynie w części objętej uszkodzeniem lub może on zostać naprawiony na miejscu. O dokładnym sposobie postępowania z wadliwym Towarem, Sklep poinformuje Klienta wraz z decyzją w przedmiocie reklamacji w sposób wskazany powyżej.
9. Modyfikuje się uprawnienia z rękojmi w ten sposób, że Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionych Towarów oraz oświadczeń dotyczących obniżenia ceny, a jedynie ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego Towaru na nowy w części wadliwej.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

WordPress Lightbox

Zapytaj o produkt